Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tiêu đề

Tên file Download File

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Download

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018 Download

Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018

Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018 Download

Báo cáo Ban giám đốc năm 2018

Báo cáo Ban giám đốc năm 2018 Download

Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018

Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 Download

GMC Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

GMC Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Download

GMC Công bố thông tin Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT/2019 ngày 15/04/2019 về việc thông qua các nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019.

GMC Công bố thông tin Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT/2019 ngày 15/04/2019 về việc thông qua các nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019. Download

Biên bản họp Ban kiểm soát năm 2018

Biên bản họp Ban kiểm soát năm 2018 Download

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2018

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2018 Download

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch và quyết đinh bổ nhiệm Tổng Giám đốc năm 2018

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch và quyết đinh bổ nhiệm Tổng Giám đốc năm 2018 Download

Biên bản Đại hội cổ đông bất thường 2018

Biên bản Đại hội cổ đông bất thường 2018 Download

Công bố thông tin tờ trình Danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV

Công bố thông tin tờ trình Danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV Download

CBTT tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 2018

CBTT tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 2018 Download

Invitation notice extraordinary general shareholders meeting 2018

Invitation notice extraordinary general shareholders meeting 2018 Download

LETTER OF AUTHORIZATION

Thư ủy quyền tham dự Đại hội CĐBT 2018 Download

Phiếu đăng ký tham dự Đại hội CĐBT 2018

Phiếu đăng ký tham dự Đại hội CĐBT 2018 Download

Mẫu phiếu biểu quyết tại Đại hội CĐBT 2018

Mẫu phiếu biểu quyết tại Đại hội CĐBT 2018 Download

CBTT Nghi quyet 28 ve Dia diem va Chuong trinh DH BT 2018 (19-11-18)

CBTT Nghi quyet 28 ve Dia diem va Chuong trinh DH BT 2018 (19-11-18) Download

Mẫu danh sách người có liên quan

Mẫu danh sách người có liên quan Download

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác