Báo Cáo Tài Chính

Tiêu đề

Tên file Download File

Công bố thông tin 152 quý 3 năm 2018

Công bố thông tin 152 quý 3 năm 2018 Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018 Công ty May Sài Gòn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018 Công ty May Sài Gòn Download

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 Công ty May Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 Công ty May Sài Gòn Download

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất Công ty May Sài Gòn Quý 2 2018

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất Công ty May Sài Gòn Quý 2 2018 Download

Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty Mẹ Quý 2 2018

Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty Mẹ Quý 2 2018 Download

Báo cáo tài chính May Sài Gòn quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính May Sài Gòn quý 2 năm 2018 Download

Báo cáo tài chính hợp nhất May Sài Gòn quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất May Sài Gòn quý 2 năm 2018 Download

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất công ty May Sài Gòn năm 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất công ty May Sài Gòn năm 2017 Download

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất công ty May Sài Gòn năm 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất công ty May Sài Gòn năm 2017 Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018 Download

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Mẹ quý I năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Mẹ quý I năm 2018 Download

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017 Download

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 Download

Báo cáo tài chính hợp nhất May Sài Gòn quý 4 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất May Sài Gòn quý 4 2017 Download

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 2017

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 2017 Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017 Download

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2017 Download

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán 6 tháng năm 2017

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán 6 tháng năm 2017 Download

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017 Download

Giải trình chênh lệch trước sau kiểm toán

Giải trình chênh lệch trước sau kiểm toán Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác