Báo Cáo Tài Chính

Tiêu đề

Tên file Download File

Báo cáo tài chính quý II năm 2019

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 Download

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 Download

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 Download

GMC Công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 đã đươc kiểm toán

GMC Công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 đã đươc kiểm toán Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 Công ty May Sài Gòn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 Công ty May Sài Gòn Download

Báo cáo tài chính quý 4 Công ty mẹ

Báo cáo tài chính quý 4 Công ty mẹ Download

Công bố thông tin 152 quý 3 năm 2018

Công bố thông tin 152 quý 3 năm 2018 Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018 Công ty May Sài Gòn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018 Công ty May Sài Gòn Download

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 Công ty May Sài Gòn

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 Công ty May Sài Gòn Download

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất Công ty May Sài Gòn Quý 2 2018

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất Công ty May Sài Gòn Quý 2 2018 Download

Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty Mẹ Quý 2 2018

Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty Mẹ Quý 2 2018 Download

Báo cáo tài chính May Sài Gòn quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính May Sài Gòn quý 2 năm 2018 Download

Báo cáo tài chính hợp nhất May Sài Gòn quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất May Sài Gòn quý 2 năm 2018 Download

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất công ty May Sài Gòn năm 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất công ty May Sài Gòn năm 2017 Download

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất công ty May Sài Gòn năm 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất công ty May Sài Gòn năm 2017 Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018 Download

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Mẹ quý I năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Mẹ quý I năm 2018 Download

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017 Download

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 Download

Báo cáo tài chính hợp nhất May Sài Gòn quý 4 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất May Sài Gòn quý 4 2017 Download

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File

Tiêu đề

Tên file Download File
Đối tác