Tình hình SX 10 ngày đầu của tháng 11/2018 .

Tình hình SX 10 ngày đầu của tháng 11/2018 .
(tính từ ngày 1/11/2018 đến ngày 10/11/2018) .

  1. Doanh thu SX  (CM) : 758.824 usd .
          Năng suất bq toàn Cty : 23.94 usd .
 

  1. Doang thu xuất khẩu(FOB) : 2.838.289 usd tương đương : 65 tỷ VNĐ.
Lũy kế Doanh Thu tới ngày 10/11/2018 :  1.747 tỷ .
Doanh thu thực hiện (FOB) là    1.747 tỷ  /1.700 tỷ   DTKH   đạt 102 , 76 % .
 
Nguồn thông tin từ Tổng Giám Đốc
           Nguyễn ÂnĐối tác