Tình hình sản xuất của tháng 11/2018

Tình hình sản xuất  của tháng 11/2018 .
  1. Doanh thu sản xuất : 2.233.887 usd .
Năng suất bình quân toàn Công ty : 24.43 usd .
 
  1. Doanh thu xuất khẩu(FOB) : 8.700.000 usd, tương đương : 200 tỷ .
Lũy kế tới ngày 30/11/2018 : 1.882  tỷ  .
Vượt kế hoạch :   1.882 tỷ  /  1.700 tỷ   = 110.70 %.
 
Nguồn thông tin từ Tổng Giám Đốc
           Nguyễn Ân

Đối tác