Thông tin nhanh về tình hình sản xuất

Tình hình SX từ ngày 1/11/2018 đến ngày 20/ 11/2018 .
Doanh thu SX (CM) : 1.478.831 usd .
Năng suất bq toàn Cty : 24.72 usd .
Doang thu xuất khẩu(FOB) : 4.752.000 usd tương đương : 109 tỷ .
Lũy kế tới ngày 20/11/2018 :  1.791 tỷ  .
Vượt kế hoạch :   1.791 tỷ  /  1.700 tỷ   = 105.35 % .

Nguồn thông tin từ Tổng Giám Đốc
Nguyễn Ân

Đối tác