THÔNG TIN NHANH HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2018

Garmex Sài gòn ( GMC) xuất khẩu FOB ; 10 tháng năm 2018  đạt  1.682 tỷ  .

Tháng 11/2018 ;  tính tới ngày 05/11/2018 xuất khẩu  thêm được : 1.326.000 usd , tương đương : 1.236.000 usd  x  23.000 đ  =  30, 498 tỷ .

Như vậy lũy kế đến ngày 5/11/2018 đạt :  1.712,498 tỷ  (so với kế hoạch là : 1.700 tỷ)

TGĐ đề nghị thưởng nóng cho toàn thể CBCNV  Cty mỗi người : 100.000 đ/tháng .

(Nguồn tin được cung cấp bởi Tổng Giám đốc Nguyễn Ân)

 


Đối tác