Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

Kính mời Quý cổ đông xem Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh ban hành liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Saigon (HoSE:GMC) tại đường dẫn http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-405 

Đối tác