Garmex Saigon đạt doanh thu đáng kể trong Quý 3/2015


Công ty CPSXTM May Sài Gòn vừa sơ kết họat động sản xuất kinh doanh tháng 8 và chuẩn bị kế hoạch quý 4.2015 cũng như hoạch định 2016 chuẩn bị trình Hội đồng quản trị Cty vào tháng 10.2015. Theo đó, doanh thu xuất khẩu tháng 8 đã đạt mức 140 tỷ VND, nâng doanh thu lũy kế 8 tháng lên 950 tỷ VND và phấn đấu doanh thu tháng 9 là 150 tỷ VND để hòan thành Nghị quyết ĐHCĐ về doanh thu 2015 là 1.500 tỷ VND và 75 tỷ VND lợi nhuận trước thuế. Hiện nay, Công ty đã có đủ đơn hàng sản xuất đến hết năm 2015 và đang xúc tiến, làm việc với khách hàng để xây dựng kế hoạch 2016.

Công ty đã gửi thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sản Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn văn thông tin được đăng tại garmexsaigon-gmc.com/stockinformation-vn.aspx

Đối tác