Garmex Saigon Công Bố Bảng Cân Đối Kế Toán Hợp Nhất Quý 3 Năm 2015

Garmex Saigon vừa công bố Bảng Cân Đối Kết Toán Hợp Nhất Quý 3 năm 2015 (dạng đầy đủ) tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015. Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư quan tâm xin vui lòng tải về toàn bộ thông tin tại http://garmexsaigon-gmc.com/investor-relations/financials-406

Đối tác