Garmex Saigon cập nhật nhanh thông tin sản xuất kinh doanh tháng 1/2016

Cập nhật nhanh doanh thu tháng 1/2016 tại Garmex Saion
 
Doanh thu sản xuất của 4 Xí nghiệp trực thuộc: USD1.551.700
 
Năng suất thực tế của từng Xí nghiệp cũng vượt so với năng suất kế hoạch giao

Doanh thu xuất khẩu FOB : USD6.800.000

Thông tin chi tiết: 


 Xí nghiệp  Doanh thu sản xuất  (USD) Năng suất  thực tế 
(USD)
Năng suất kế hoạch 
(USD)
Tỷ lệ 
(%)
An Nhơn           439.518 18,60 15,0         124,00
An Phú           571.894 18,14 15,5         117,03
Tân Mỹ           414.794 15,30 14,5         105,52
Hà Lam           125.494 11,00 11,0         100,00
         1.551.700      
Đối tác