Công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM  MAY  SAIGON                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Số:   25ICBTT.CT                                                                             ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC  
                        
                                                                             Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm  2016

 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDCK TP HCM
                                 
                                                            Kính gửi:  -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                                                                           -  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
 
- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SAIGON
- Mã chứng khoán: GMC
- Địa chỉ trụ sở chính: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp HCM.
- Điện thoại: 08.3984.4822                Fax: 08.3984.4748
- Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ THỊ KIM NHÀN
- Địa chỉ: 43 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp HCM
- Điện thoại: 0903.953.372             Cơ quan: 08.3984422/123         Nhà riêng: 08 38295553
- Loại thông tin công bố: Bình thường
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT về thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 10/03/2016 tại đường dẫn: http://www.garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong/dai -hoi -dong-co-dong
 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thất và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin được công bố.
           
                                                                               Người được ủy quyền công bố thông tin  
                                                                                          Phó Tổng Giám Đốc
                                                                                                   (Đã ký)
                                                                                             Đỗ Thị Kim Nhàn
Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số:08/16/NQ-HDQT
 
                                                                                       
Nơi gửi:                                                                                        
 
- Như trên
-HĐQT,BKS
-Lưu
 _________________________________________________________________________________________________


         Thành phố Hồ Chí Minh                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP SX TM MAY SAIGON                                              ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
S6 : 08/16/NQ-HĐQT                 
                                                                              TP. Hồ Chi Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SAIGON
 
 - Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0300742387  của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp cho Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Saigon (đăng ký lần đầu ngày 07/01/2004 và đăng ký thay đổi lần lần 12 ngày 13/8/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần SX-TM May Saigon được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 12/4/2014.

- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần SX-TM May Saigon ban hành ngày 06/10/2014

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SX-TM May Saigon ngày  16/01/2016

QUYẾT ĐỊNH
Điều I: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Saigon như sau:
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ngày 25/3/2016.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2016: ngày 27/4/2016.
- Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2016: Hội trường Nhà khách T.78, số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 
Điều II: Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thương   mại May Saigon căn cứ thời gian nêu trên để chuẩn bị các công tác có liên quan phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.
                                                                                
                                                                                                     TM  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                    Chủ tịch                                   
                                                                                                                     (Đã ký)
                                                                                                               Lê Quang Hùng     
Nơi nhận:
- Như Điều II.
- Lưu VP HĐQT

 

Đối tác